Dit barns hørelse

En guide til forældre om hørelse og høretab

DIT BARNS HØRELSE

Mennesker har fem sanser til at opleve verden med. Et barn fødes med et åbent sind, klar til at modtage informationer gennem disse sanser. Jo flere informationer barnet modtager, desto bedre kan barnet forstå og deltage i verden omkring sig. Sanserne er vores redskab til at lære og kommunikere.

Høresansen er afgørende for vores tale- og sprogudvikling, og det er derfor vigtigt, at en eventuel nedsat hørelse konstateres så tidligt som muligt. Betydelige forsinkelser i tale- og sprogudviklingen kan undgås, hvis høretabet behandles på et tidligt tidspunkt.
Det kan være meget overvældende for forældre at skulle erkende, at deres barn har nedsat hørelse. Der er så mange informationer at forstå, spørgsmål, der skal stilles, og beslutninger, der skal tages. Ud over disse praktiske anliggender er der også de følelsesmæssige aspekter.

Barnets familie er en afgørende del af støttenetværket, som desuden består af hørespecialist, lærere og andre faguddannede. Vi håber, denne brochure vil hjælpe med til at give et bredt, solidt informationsgrundlag i relation til børn med nedsat hørelse.

AT FORSTÅ SIT BARNS HØRENEDSÆTTELSE
Fra det øjeblik, hvor der er en mistanke om en hørenedsættelse, eller hvor diagnosen stilles, træder familien ind i en helt ny verden af information og terminologi. En klar og grundig forståelse af høretabet – fra funktionen af vore høreorganer til forskellige former for diagnostiske undersøgelser – vil være med til at danne grundlag for fremtidige beslutninger og gøre det nemmere at tilpasse sig den nye situation. Denne forståelse er vigtig i kærligheden til og glæden ved ens eget specielle barn.
HØREORGANET
For helt at forstå hvad hørenedsættelse er, er det nødvendigt at forstå, hvordan vores høreorgan fungerer.

Al lyd stammer fra bevægelse. Når f.eks. vinden blæser, får den bladene på træerne til at bevæge sig. Bladene skubber molekylerne i luften og får dem til at vibrere.

Disse vibrationer kaldes lydbølger og kan opfattes af øret. Langsomme vibrationer (lavfrekvens) høres som dybe toner (bas), mens hurtige vibrationer (højfrekvens) høres som høje toner (diskant).
 
Det komplette høreorgan er ansvarlig for vores høresans. Det opfanger lydbølger og omsætter dem til neurale koder, der kan fortolkes af hjernen. Høreorganet består af tre hovedbestanddele. Det ydre øre, mellemøret og det indre øre.
DET YDRE ØRE
Detydre øre består af den ydre bruskagtige del af øret samt øregangen. Øregangen afsluttes af trommehinden, som danner grænsen til mellemøret. Det ydre øre opfanger lydbølger og leder lyden til trommehinden. Lydbølgen får trommehinden til at vibrere, og svingningerne overføres til mellemøret.
MELLEMØRET
Mellemøreter et luftfyldt rum. Det eustakiste rør, som forbinder mellemøret til næsesvælget, sørger for at holde det samme lufttryk i mellemøret som detydre lufttryk. I mellemørets hulrum findes tre små øreknogler, malleus,incus og stapes, normalt kaldet hammer, ambolt og stigbøjle. Denne kædeaf knogler danner tilsammen et vægtstangssystem, der overfører trommehindens bevægelser til væsken i det indre øre. To små muskler, stapedius og tensor tympani, er fæstnet til knoglerne og aktiveres pr. refleks, når kraftige lyde når øret. Denne muskelrefleks mindsker meget kraftige lydtryk, før de når det indre øre.
DET INDRE ØRE
Detindre øre, eller cochlea, er formet som et sneglehus og er et væskefyldt rum. Balanceorganet er forbundet til det indre øre og består af tre væskefyldte buegange. Det ovale vindue, som forbinder mellemøret og det indre øre, udfyldes af stigbøjlens fodplade, der fungerer som et stempel og bevæger væsken i det indre øre.Væskens bevægelse aktiverer hårcellerne i det indre øre (der findes ca. 20.000 af disse sanseceller). Når hårcellerne aktiveres, sender de via nervefibre impulser til hjernen, som opfatter disse impulser som lyd. Via dette fantastiske høresystem er øret i stand til at opfange lydbølger, omsættedem til knoglevibrationer, derefter til bølgebevægelser i væske og til sidst til nerveimpulser, som kan fortolkes af hjernen. Selv den mindste svaghed i dette komplekse system kan føre til en forringelse af hørelsen.

HØRELSE & HØRETAB

Hvis der er sket skade på blot en enkelt del af den bane, der leder lyden gennem høresystemet, kan det medføre forringelse af hørelsen.
Kun visse typer hørenedsættelse kan afhjælpes ved medicinsk eller kirurgisk behandling, hvorimod de fleste andre med fordel kan afhjælpes med et høreapparat.
FORSKELLIGE TYPER HØRENEDSÆTTELSE
Mange mennesker forbinder nedsat hørelse med alderdom. Men selvom de fleste hørenedsættelser rent faktisk er aldersbetinget, er der mange andre årsager også. Et høretab kan være arveligt, patologisk betinget (sygdomsforårsaget) eller idiopatisk betinget (af ukendt oprindelse).

Høretab inddeles normalt i to kategorier: konduktivt høretab og sensorineuralt høretab, afhængigt af hvor i øret høretabet opstår. Et barn kan også have et blandet høretab, som er en kombination af de to kategorier. For at kunne give den rigtige behandling er det nødvendigt at vide, hvilken type høretab der er tale om.
SENSORINEURALT HØRETAB
Sensorineuralt høretab skyldes beskadigelse af hårcellerne i det indre øre (cochlea) og/eller af de nervefibre, der leder nerveimpulser fra det indre øre til hjernen. Denne type hørenedsættelse kan sjældent afhjælpes hverken medicinsk eller kirurgisk. Sensorineuralt høretab kan derimod ofte afhjælpes med et høreapparat.
ALMINDELIGE ÅRSAGER TIL SENSORINEURALT HØRETAB HOS BØRN
Medfødt hørenedsættelse
Denne type hørenedsættelse betyder, at barnet blev født med nedsat hørelse. Medfødt hørenedsættelse kan være arveligt betinget af kendte eller ukendte årsager, f.eks. kan det skyldes et arveligt syndrom (Downs syndrom). Medfødte hørenedsættelser kan desuden være forårsaget af faktorer, der skyldes moderens indtag af alkohol, narkotika eller medicin under graviditeten.

Akustiske støjskader

Hvis man vedvarende udsættes for meget kraftige lyde eller kortvarigt udsættes for pludselige impulslyde (f.eks. fyrværkeri og knaldhættepistol), kan det forårsage sensorineuralt høretab.

Infektioner
Alvorlige tilfælde af infektioner som mæslinger, fåresyge, meningitis eller kighoste kan føre til sensorineuralt høretab af forskellig grad.
KONDUKTIVT HØRETAB
Konduktivt høretab fremkommer ved, at lydene dæmpes på deres vej fra det ydre øre til det indre øre. Dette kan være forårsaget af tilstopninger eller beskadigede anatomiske strukturer i det ydre øre, øregangen eller mellemøret. Overførslen af lyd kan være hindret af en eller flere faktorer, f.eks. kan for meget eller for lidt tryk i mellemøret forhindre trommehinden i at vibrere frit, og stive eller forskubbede led kan forhindre mellemørets knogler i at bevæge sig frit.
De fleste former for konduktivt høretab kan behandles med receptpligtig medicin eller ved kirurgisk indgreb. Men da medicinsk behandling måske ikke helt kan afhjælpe det konduktive tab, kan mennesker med konduktivt høretab ofte have fordel af et høreapparat.
ALMINDELIGE ÅRSAGER TIL KONDUKTIVE HØRETAB HOS BØRN
Ørevoks (cerumen) eller andre affaldsstoffer
Ophobning af affaldsstoffer som ørevoks i øregangen kan forårsage et konduktivt høretab. Affaldsstoffer i øret skal fjernes af en ørelæge, efter at det er blevet konstateret, at det er en medvirkende årsag til høretabet. Hvis det fjernes uden komplikationer, bliver hørelsen sædvanligvis fuldt genoprettet.

Mellemørebetændelse (otitis media)

Betændelse i øret er en almindelig sygdom, specielt hos mindre børn. En akut infektion er meget smertefuld og bør behandles med det samme, da det kan ende med en sprængt trommehinde, hvis man ikke søger behandling i tide. En rask trommehinde vil typisk hele sig selv ved at danne arvæv, så sprængningen lukkes. En ophobning af arvæv efter mange mellemørebetændelser kan imidlertid også forårsage et konduktivt høretab, som kan være vanskeligere at rette op. Kroniske betændelser, som også er en form for otitis, er måske ikke smertefulde, men kan resultere i et betydeligt konduktivt høretab. Infektioner, der negligeres over en længere periode, kan forårsage alvorlige komplikationer i form af et sensorineuralt høretab.

AUDIOGRAMMET

Et audiogram er en grafisk fremstilling af de resultater, der opnås ved en høreprøve eller audiometri.
Hvis barnet er ældre end 6 måneder, skulle man kunne udarbejde et audiogram. Hvis barnet er yngre end 6 måneder, eller hvis det ikke har været muligt at udarbejde et audiogram, fordi barnet ikke samarbejdede under prøven, kan ørelægen eller audiologen basere diagnosen på andre resultater end audiogrammet. I sådanne tilfælde vil der blive udarbejdet et audiogram på et senere tidspunkt, når barnet er ældre eller mere samarbejdsvilligt.
Husk altid at bede ørelægen om en kopi af audiogrammet. Man bør selv være i besiddelse af et eksemplar, så man senere har mulighed for at gennemgå resultaterne eller sammenligne det med tidligere eller efterfølgende audiogrammer.
FORSTÅELSE AF AUDIOGRAMMET
Under høreprøven ændres to parametre – frekvens og lydstyrke – for at finde frem til de svageste lyde, som barnet kan høre.

FREKVENS
Audiogrammet er et koordinatsystem med to akser, hvor den horisontale akse er ”frekvensaksen”. Frekvens, som vi opfatter som ”tonehøjden”, kan beskrives som forskellige noder på en musikskala. Frekvens måles i Hertz (forkortes Hz). Mennesket har evnen til at høre mange frekvenser. Faktisk er børn med normal hørelse i stand til at høre fra en meget lavfrekvent lyd på 20 Hz (f.eks. tågehorn) til en meget høj frekvens på 20.000 Hz (f.eks. fløjten).

Audiogrammet viser testresultater for 6 til 10 frekvenser mellem 250 og 8000 Hz (8 kHz), hvilket er de frekvenser, man skal kunne høre for at udvikle tale og sprog. De lave frekvenser vises i skemaets venstre side, mens de høje frekvenser vises i skemaets højre side.

LYDSTYRKE
Den lodrette akse er ”lydstyrkeaksen”. Lydstyrke kan beskrives, som hvor kraftig eller svag en lyd er. Lydstyrke måles i decibel (forkortes dB eller dBHL). Denne akse viser, hvor ”svagt” hver frekvens i audiogrammet kan høres. Et barn med normal hørelse bør være i stand til at høre hver frekvens på et niveau på 20 dB eller lavere.
Hvis lydstyrkeniveauet overstiger 20 dB (vises nedadtil i skemaet), betyder det, at barnet først kan høre lyden ved kraftigere niveauer og altså har en hørenedsættelse ved en bestemt frekvens. Kort sagt, kan der for hver frekvens aflæses en lydstyrke.

Resultater for henholdsvis venstre og højre øre angives med forskellige symboler på audiogrammet. Aflæsninger´for venstre øre vil ofte være skrevet med blåt og/eller angivet med et ”X”, mens aflæsninger for højre øre ofte vil være skrevet med rødt og/eller angivet med et ”O”.
SEKS GRADER AF HØRENEDSÆTTELSE
Der findes typisk 6 grader af hørenedsættelse, som anvendes til at beskrive barnets hørenedsættelse ved forskellige frekvenser.

Diskutér audiogrammet med ørelægen. Spørg, hvilke lyde (frekvenser) og hvilken lydstyrke barnet er i stand til at høre. Disse oplysninger kan give dig et godt udgangspunkt for forståelsen af barnets måde at høre verden omkring sig på.

AT VÆRE FORÆLDER TIL ET BARN MED NEDSAT HØRELSE

Børn fødes med et åbent sind og fuldstændig fri for fordomme. De accepterer verden omkring sig, som den er.

Et barn med nedsat hørelse har ingen opfattelse af at være ”handicappet”, med mindre det får lært at føle sig sådan. Mennesker er utroligt gode til at kompensere for fysiske eller psykiske skavanker. Vi har alle skavanker, store eller små, som vi håndterer hver dag – det være sig et dårligt syn, en svag konstitution eller et opfarende temperament.
Det billede, som et barns familie og venner har af en hørenedsættelse, kan have stor indflydelse på barnets selvopfattelse og selvtillid. Hvis man bestræber sig på at være velinformeret, åben, støttende og generelt positiv over for det at have hørenedsættelse, vil det hjælpe ens barn til at bibeholde det åbne sind og den positive indstilling, som han eller hun blev født med.
DE FØRSTE SKRIDT

Forældre er ofte de første, der får mistanke om, at deres barn har nedsat hørelse. Hvis man er bekymret for sit barns høreevne, er det meget vigtigt at tage affære med det samme. Tidlig indgriben kan få en meget positiv indvirkning på barnets fremtid. En simpel, smertefri høreprøve kan be- eller afkræfte ens mistanke, og moderne teknologi kan give behagelig og effektiv lydforstærkning. Men en af de vigtigste ting at huske på er at fortsætte med at lege, synge og tale med barnet, da kærlig opmærksomhed er af vital betydning for alle børn, hvad enten de har nedsat hørelse eller ej.
Vi har opstillet en liste over de første skridt, man kan tage, hvis man får mistanke om, at ens barn har besvær med at høre.

 • Se på dit barn, når du henvender dig til det. Dine læber, ansigtsudtryk og kropsbevægelser indeholder vigtig information.
 • Tal med klar og tydelig stemme uden at råbe. Hvis du hæver stemmen for meget, kan lyden af din stemme forvrænges, hvilket vil gøre den vanskeligere at forstå.
 • Forvis dig om, at der er tilstrækkeligt med lys, når du taler til dit barn, så barnet tydeligt kan se dit ansigt.
 • Få dit barns hørelse vurderet af en ørelæge, som har erfaring inden for børneaudiologi og med tilpasning af høreapparater til børn.
 • Få tilpasset høreapparater til dit barn så hurtigt som muligt for at få maksimal gavn af alle muligheder. Jo tidligere et barn får udbytte af forstærkning, desto bedre er dets chancer for at udvikle gode kommunikationsfærdigheder.
 • Find ressourcerne i dit område. Din familie er absolut ikke den eneste, der har et barn med nedsat hørelse. I mange byer findes organisationer, der kan støtte og rådgive mennesker, der har nedsat hørelse, og deres familier. Desuden har biblioteker og boghandlere bøger, der kan være til stor hjælp.
KOMMUNIKATION
Præcis hvad og hvordan dit barn hører, afhænger af hans eller hendes specielle hørenedsættelse. Bed ørelægen om at beskrive barnets hørenedsættelse på en sådan måde, at det vil hjælpe dig til at kommunikere så effektivt som muligt med dit barn.

For det meste vil det blive anbefalet, at du bruger klar, artikuleret tale for at fremhæve bestemte nøglelyde, der forbedrer forståeligheden af de ord og sætninger, der siges til barnet. Dette vil minimere behovet for gentagelse og gøre kommunikationen med barnet meget nemmere.

Tale- og sprogundervisning kan yderligere forbedre udviklingen af både den receptive (hørelsen) og ekspressive (talen) form for tale og sprog. En specialist på dette område vil skabe et behageligt indlæringsmiljø, hvor barnet vil lære let at genkende og sige visse lyde, ord og sætninger.

Hvis barnet har en svær eller meget svær hørenedsættelse på begge ører (bilateral hørenedsættelse), vil der typisk iværksættes tale- og sprogundervisning. Man bør også overveje at supplere eller erstatte denne undervisning med en eller flere alternative undervisningsmetoder, som kan omfatte mundaflæsning, fagter og udtryk, fingerstavning eller tegn.

STØTTENETVÆRK

Som forælder står du i spidsen for det støttenetværk, der hjælper med til at give dit barn den bedst mulige start i livet.
At sikre den absolut bedst mulige omsorg kræver engagement, energi og beslutsomhed, og det kan til tider være frustrerende, når man skal igennem en masse informationer og valgmuligheder, men de sejre, man får hen ad vejen, gør det hele umagen værd.
 • Stol på dine instinkter
  Hvis du på et eller andet tidspunkt stiller spørgsmålstegn ved et råd, som eksperterne har givet dig, eller føler, at du ikke har tilstrækkelig information, eller bemærker, at dit barns høreapparater ikke længere fungerer på samme måde som før, eller hvis du har andre bekymringer, så søg hjælp. Du er den, der kender dit barn bedst.
 • Hold dig informeret
  Jo mere du lærer om nedsat hørelse og den hjælp, der er til rådighed, jo bedre kan du sikre den bedst mulige hjælp og omsorg for dit barn. F å viden om de rettigheder og valgmuligheder, dit barn har, og bestræb dig på at forstå de særlige kendetegn, der er ved dit barns hørenedsættelse, og forstå, hvorledes den forhåndenværende teknologi fungerer.
 • Udvid støttenetværket
  Et bredt støttenetværk er et godt fundament for barnets fremtid. Ud over en professionel gruppe, der består af læger, audiologiassistenter, pædagoger og andre faguddannede, kan man få god støtte og hjælp gennem organisationer, forældregrupper, publikationer, etc.
 • Pas på dig selv
  Ud over alle de krav, der normalt stilles til opdragelsen af et barn, kan de specielle behov, et barn med hørenedsættelse har, nogle gange være overvældende. Før ”travl” bliver til ”stresset”, kan det være en god ide at se på, hvor godt du passer på dig selv.
 • Tålmodighed vil gøre opgaverne nemmere, så tag en dag ad gangen og vær realistisk i dine forventninger. Det er vigtigt at have nogen at støtte sig til, så det vil være en god ide at tale med familie og venner om dine bekymringer. Deres støtte og forståelse kan hjælpe dig med at se problemer i et andet og bedre lys. Vær ikke bange for at bede om hjælp, når du har brug for det.

Glade forældre er de bedste forældre for ethvert barn.

ANDRE ELEMENTER I STØTTENETVÆRKET

Ud over den vigtige rolle, som forældre har i den løbende støtte af et barn med nedsat hørelse, bør støttenetværket bestå af flere andre elementer.

 • Audiologi og lægelig støtte
  Høreklinikken har ansvaret for, at barnet får gavn af den seneste teknologi og de støttemuligheder, der er til rådighed. Klinikken bør hyppigt teste barnets hørelse og foretage de nødvendige justeringer af dets høreapparater. Høreklinikken og hørepædagogen bør også sørge for, at man opnår de kvalifikationer, der skal til for at betjene høreapparatet, og give én de oplysninger, man har brug for til at håndtere sit barns hørenedsættelse.
 • Tale- og sprogundervisning
  Tale-høre-pædagoger har diverse teknikker og værktøjer til rådighed til at undervise barnet og kan derved hjælpe det til at udvikle en god tale og et godt sprog. Der er måske mulighed for en sådan undervisning i dit barns skole. Pædagogen bør også undervise dig i at få praktiseret den rigtige kommunikation i både hjem og skole.
 • Skolens støtte
  Hvis muligt, bør man vælge en skole, der har mulighed for at give god støtte til elever med nedsat hørelse. Nogle lærere kan måske give speciel undervisning. I næste afsnit kan man finde en skolecheckliste, som bør tages med i overvejelserne ved valg af skole til barnet. Hvis man ikke selv kan vælge den skole, som ens barn skal gå i, kan man vise checklisten til skoleadministrationen som en hjælp til at sikre de nødvendige ændringer i barnets klasselokale.

SKOLE

Barndommen er den tid, hvor man opfanger livets vigtigste budskaber, som er trædestenene på vej mod voksenalderen. Hver eneste dag bliver børn præsenteret for nye informationer, de lærer nye sammenhænge at kende, både mens de sidder stille i klasseværelset, og når de er fuldstændig opslugt af leg.

Lærerne er en afgørende del af det netværk, der skal hjælpe barnet på vej gennem livet. Børn med svær hørenedsættelse vil normalt gå i specialskoler. Hvor det er muligt, foretrækker mange forældre, at deres barn går i en almindelig kommuneskole i stedet for en specialskole. Hvis barnet går i en almindelig skole, er det vigtigt at sikre sig, at lærerne er uddannet til at tage sig af de specielle behov, som børn med nedsat hørelse har. Imødekommes disse behov, klarer de fleste børn sig godt.

Lærerne skal forstå, hvor stor betydning lyttemiljøet har for barnet. Ud over den effekt, som hørelsen har på indlæring, kan barnets sociale og psykiske trivsel i skolen være afhængig af et godt lyttemiljø. Det er vigtigt for et barn at være en del af aktiviteterne omkring sig.

Nedenfor følger en liste over de ting, der bør tages med i overvejelserne ved valg af skole.

Hvis du kan svare ”ja” til de fleste af disse spørgsmål, er dit barns skole hensigtsmæssigt indrettet, således at det har et godt lyttemiljø. Hvis ikke, er der sandsynlighed for, at lærerne og skolen ikke er fortrolige med dit barns specielle behov. Ved at diskutere denne liste med skolen og lærerne kan du hjælpe dem til at forstå vigtigheden af et hensigtsmæssigt lyttemiljø. Mange af disse punkter vil også hjælpe børn med normal hørelse til at høre bedre i klassen.
CHECKLISTE TIL SKOLEN
 • Ved lærere og personale nok om hørenedsættelse og høreapparater til at hjælpe dit barn over mindre forhindringer?
 • Er lærerne villige til at lære mere om hørenedsættelse og høreapparater?
 • Er lærerne fintmærkende og forstående over for dit barns hørenedsættelse?
 • Er lærerne villige til at undervise andre elever for at forhindre misforståelser og fordomme omkring dit barns hørenedsættelse?
 • Er der mulighed for specialundervisning, hvis dit barn har brug for ekstrahjælp med skolearbejdet?
 • Har skolen en politik omkring drilleri? Drillerier mellem børn om briller, vægt, høreapparater eller alt muligt andet bør ikke tolereres.
 • Anskaffer og vedligeholder skolen FM-systemer?
 • Er lærerne villige til at bære en mikrofon til et FM-system?
 • Er skolen villig til at opbevare batterier til høreapparater?
 • Ligger dit barns klasseværelse væk fra kraftige støjkilder (f.eks. skolens hoveddør, trafikeret korridor, gadetrafik, skolegård, pedelkontor, varmerum, gymnastiksal)?
 • Er der tæppe på gulvet i klasseværelset for at undgå rumklang eller unødvendig støj fra stole og borde?
 • Hvis der ikke er mulighed for gulvtæppe, er der så mulighed for at sætte filt- eller gummidutter på bord- og stoleben?
 • Kan dit barn sidde foran i klassen, så det kan se og høre læreren? På den måde kan forstyrrelser minimeres, og barnet får det bedst mulige samspil med de andre elever (afhængig af hvilken type undervisning, der bruges i klasseværelset).
 • Er lysforholdene i klasseværelset så gode, at de er egnet til mundaflæsning?
 • Bliver der sørget for, at de andre elever ikke taler frit, mens der undervises?
 • Er der mulighed for at dæmpe knirkende genstande som døre eller skrivebordsplader?
 • Gives der særlige vejledninger i tilfælde af brand eller nødsituationer til børn med nedsat hørelse?